خانه / پژوهش / طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی

پروژه « جریان فکری و فرهنگی تلفیق گرای شناختی لیبرال »

–  انجام یک پرژوه تحقیقاتی با عنوان « جریان فکری و فرهنگی تلفیق گرای شناختی لیبرال در ایران معاصر » (برای چاپ در مجموعه جریان های فکری و فرهنگی در ایران ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) (از سال 1394 الی 1397؛ در حال ارزیابی نهایی است.)

بیشتر بخوانید »

پروژه « جریان فکری و فرهنگی اخلاق گرای تلفیق گرا»

–  انجام یک پروژه تحقیقاتی با عنوان « جریان فکری و فرهنگی اخلاق گرای تلفیق گرا » (برای چاپ در مجموعه مقالات جریان های فکری و فرهنگی در ایران ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)(از سال 1394 الی 1397؛ در حال ارزیابی نهایی است.)

بیشتر بخوانید »