بسته آموزشی روش شناسی علوم اجتماعی و علوم سیاسی

5.00 1 رای
تومان۲۴۹,۰۰۰

کارگاه آموزشی روش شناسی یک دوره آموزشی با رویکرد نظری- کاربردی است. در این دوره سعی خواهد شد، رهیافت ها و روش های مهم برجسته در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی  مانند رهیافت اثباتی، هرمنوتیک، هنجاری ، گفتمان و … آموزش داده شود.

23
تومان۲۴۹,۰۰۰