انتخابات، نظام های انتخاباتی، دموکراسی، جمهوری خواهی،دولت، حکومت