بیژن عبدالکریمی، ملکیان، امکان امر دینی، مهدی کاظمی زمهریر، امرقدسی