توسعه سریع ایران، موانع توسعه ایران، وفاق جمعی، ارزش آفرینی، فقر، جنگ، بحران زیست محیطی، فرار مغزها