جامعه شناسی ، نظریه های کلاسیک و معاصر جامعه شناسی، مارکس، دورکیم، وبر، زیمل، مید، کنش متقابل نمادین، گیدنز ، بوردیو، نظریه فیمینیستی ، ریتزر، جلایی پور، مهدی کاظمی زمهریر