جنگ، تفکر سیاسی مدرن، عینیت یابی،علوم سیاسی،دولت مدرن، اروپا،خاورمیانه، سنت