حقوق بشر، جامعه شناسی سیاسی، دولت، اثبات گرایی، مهدی کاظمی زمهریر