ذهنیت تاریخی، تجارب تاریخی، حاکمیت ملی، تبعیض، تبعیض مذهبی، تبعیض عقیدتی، تبعیض جنسیتی