سخنرانی، حکمرانی، دانش، بی طرفی علمی، فایرابند، فوکو، سنت، مهدی کاظمی زمهریر