شناخت اندیشه سیاسی، مهدی کاظمی زمهریر ، تیندر،بشیریه، هیوز،هیوود