صلح، رفاه، فرقه گرایی مذهبی، امپراتوریایی، خلافت،دانش سیاسی،حکمرانی،مدارا،سازش، خشونت، روشنفکری