فقه، صلح، مهدی کاظمی زمهریر، حکمرانی، برابری،خاورمیانه