فیزیک، زندگی ریچارد فاین من ، تئوری پردازی، علم در جهان سوم، دانشمند خوب ، نگاه آکادمیک و تخصصی