میرزای نائینی، مهدی کاظمی زمهریر، دولت، زیست سیاسی ، جمهوری اسلامی