نظریه پردازی کلان، نظریه پردازی اجتماعی، میان رشته ای، استوارات هیوز، الکساندر ونت، اونف، جامعه شناسی سیاسی بین المللی ، خلاقیت نظری، مهدی کاظمی زمهریر