نهاد مرجعیت، دولت مدرن، آیت الله یزدی، آیت الله شبیری زنجانی، رحیم پور ازغدی، سکولاریسم، مهدی کاظمی زمهریر