کرونا، ارزشهای زندگی، مهدی کاظمی، مهدی کاظمی زمهریر