خانه / سوابق شغلی

سوابق شغلی

پست های سازمانی در دانشگاه مفید
 1. عضو هیات علمی دانشگاه مفید از سال تحصیلی 9594 تا پایان سال تحصیلی 9697؛
 2. مدیر اداره پذیرش دانشگاه از 1/06/90 تا زمستان 97؛
 3. کارشناس امور پژوهشی دانشگاه مفید، از 01/12/89 تا 1/06/90 ؛
 4. مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید، از 15/6/ 87 تا 01/12/89 ؛
 5.  سرپرست دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید،از15/6/ 86 تا 15/6/ 87 ؛
 6. کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید، 28/6/ 82 تا 15/6/ 86؛
 7.  کارمند معاونت آموزشی دانشگاه مفید، از 15/5/79 تا 28/6/ 82؛

کارهای علمی واجرایی در دانشگاه مفید
 1. دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم سیاسی ( یک سال و نیم) ؛
 2. دبیر اجرایی همایش اسلام و محیط زیست، برگزار شده در تاریخ 28/11/95؛
 3. طراحی و اجرای کارگاه ارزیابی درونی (جهت ارتقای کیفت آموزش دانشگاه)، 14/10/95؛
 4. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آزمون اختصاصی ویژه طلاب دانشگاه مفید در مقاطع سه گانه از مرحله طراحی سوال تا اعلام نتایج از سال 1390 تا 1396؛
 5. مدیریت حوزه امتحانی دانشگاه مفید در مقاطع سه گانه کارشناسی، ارشد و دکتری از سال 1390 تا 1396.