خانه / پژوهش

پژوهش

جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این …

بیشتر بخوانید »

تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت

در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی …

بیشتر بخوانید »

پروژه « جریان فکری و فرهنگی تلفیق گرای شناختی لیبرال »

–  انجام یک پرژوه تحقیقاتی با عنوان « جریان فکری و فرهنگی تلفیق گرای شناختی لیبرال در ایران معاصر » (برای چاپ در مجموعه جریان های فکری و فرهنگی در ایران ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) (از سال 1394 الی 1397؛ در حال ارزیابی نهایی است.)

بیشتر بخوانید »

جدال های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدارشدن روشنفکری در ایران

چکیده تصور غالب درباره روشنفکری در ایران ، آن را پدیداری وارداتی و  برآمده از خلاء توصیف می نماید.این تصور، مانع توجه به شرایط امکان درونی تفکر روشنفکری می گردد؛مدعای اصلی نویسندگان مقاله این است که هویت روشنفکری تنها با توجه به تجربه فکری ایران پیشاروشنفکری (عالم قدیم)  در کنار تجربه فکری …

بیشتر بخوانید »

پروژه « جریان فکری و فرهنگی اخلاق گرای تلفیق گرا»

–  انجام یک پروژه تحقیقاتی با عنوان « جریان فکری و فرهنگی اخلاق گرای تلفیق گرا » (برای چاپ در مجموعه مقالات جریان های فکری و فرهنگی در ایران ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)(از سال 1394 الی 1397؛ در حال ارزیابی نهایی است.)

بیشتر بخوانید »