روش شناسی علوم سیاسی

 

جلسه اول: بررسی مفاهیم کلیدی در حوزه روش شناسی

در این جلسه به تعریف روش و روش شناسی و مفاهیم مرتبط با آن خواهیم پرداخت. موارد زیر در این درستگفتار مورد بررسی قرار گرفت:

 • تعریف علم، روش و نظریه
 • تمایز علم و روش شناسی به مثابه دانش درجه دوم
 • بررسی دو مفهوم رهیافت و روش
 • تمایز میان نظریه، فرضیه، چارچوب مفهومی و چارچوب نظری
 • تعریف فنون و ابزارها
 • برداشت های مختلف از سیاست

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part1.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه اول[/button] [divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم: تدوین طرح تحقیق پایان نامه ( پروپوزال )

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part2.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه دوم[/button] [divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه سوم: بررسی نحوه نگارش مقاله

یکی از مهارت های مورد نیاز برای هر دانشجو، یادگیری شیوه نگارش مقاله است. دراین جلسه برای رسیدن به این هدف چند محور مورد بررسی قرار گرفته است:

 • تعریف مقاله و مقاله علمی پژوهشی
 • توضیح ساختار مقاله علمی پژوهشی
 • تعریف انواع پاراگراف
 • تعیین شیوه تحلیل و پردازش داده ها
 • مسائل مربوط به ارجاع نویسی و رعایت اصول اخلاقی

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part3.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه سوم[/button] [divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه چهارم: رهیافت هنجاری

رهیافت هنجاری یکی از رهیافت های کلاسیک در حوزه اندیشه سیاسی است. برای تبیین درست این رهیافت ابتداء تعریفی از آن ارایه گردیده است، سپس در چند محور این رهیافت مورد بررسی قرار گرفته است:

 • تعریف هنجار و علم اخلاق
 • ویژگی نظریه سیاسی هنجاری
 • ضرورت ها و مفروضات نظریه هنجاری
 • سه شیوه نگرش به مساله الزام سیاسی
 • کاربردهای رهیافت هنجاری
 • روش ارزیابی ادعاهای اخلاقی
 • سه گونه نظریه هنجاری

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part4.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه چهارم[/button] [divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه پنجم: رهیافت اثبات گرایی

رهیافت اثبات گرایی، رویکردی مدرن به علم است. هدف آن تعیین معیارهای دقیقی برای تشخیص گزاره های علمی می باشد. در این جلسه ابتداء سیری از علل پدیدار شدن این رهیافت ذکر گردید و سپس موارد زیر توضیح داده شد:

 • اصول اثبات گرایی
 • ویژگی های نظریه علمی در اثبات گرایی
 • فرآیند تولید علم تجربی در استقراء گرایی خام
 • ابطال گرایی
 • تمایز اصل تحقیق پذیری از ابطال گرایی

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part5.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه پنجم[/button]

[divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه ششم: رفتارگرایی

در این جلسه در ادامه مبحث اثبات گرایی، به رفتارگرایی به مثابه کاربست  اثبات گرایی در علوم سیاسی پرداخته شد. رفتارگرایی، با پروژه علمی کردن سیاست در پیوند است. در این جلسه موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:

 • چیستی رفتارگرایی
 • ویژگی های رفتارگرایی
 • اصول رفتارگرایی
 • نقد رفتارگرایی
 • اصول فرارفتارگرایی

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part6.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه ششم[/button] [divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه هفتم: جامعه شناسی معرفت و نظریه پارادایم تامس کوهن

در این جلسه در ابتداء گزارشی از کلیه مباحث طرح شده در زمینه روش شناسی ارایه خواهد شد. سپس، نسبت مباحث جامعه شناسی معرفت با اثبات گرایی توضیح داده می شود. پس از آن، روایتی از جامعه شناسی معرفت بر مبنای کتاب « ساخت اجتماعی واقعیت » به شنوندگان ارایه شده است. سپس ، توضیحی در مورد عناصر مختلف نظریه پارادایم تامس کوهن ارایه گردید. در جلسه آتی بطور کامل تری به بحث نظریه انقلاب های علمی تامس کوهن خواهیم پرداخت.

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part7.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه هفتم[/button] [divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه نهم: نظریه ساختارگرایی

[button color=”green” size=”medium” link=”https://kazemizamharir.ir/download/Raveshenasi_Part9.mp3″ icon=”” target=”false”]دانلود جلسه نهم[/button]