یکی از ضروریات پژوهش موفق داشتن چشم انداز روشن از محورها و مسیر پژوهشی است که قصد طی آن را دارید. علائق پژوهشی هر محقق نشان دهنده این مسیر است.

  • نسبت سنت و تجدد در ایران با تاکید بربررسی رابطه تحولات فکری و اجتماعی   در عالم قدیم و  پدیدار شدن تجدد در ایران
  • تحلیل جامعه شناختی تکوین ایران جدید با بهره گیری از نظریات کلان جامعه شناختی
  • جریان شناسی فکری معاصر در ایران با تاکید بر سنت روشنفکری
  • جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر بویژه مسائل مرتبط با دموکراسی، حقوق بشر، جنبش های اجتماعی و جهانی شدن
  • فلسفه علوم اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مانند بومی شدن علوم انسانی، نسبت دانش های دینی و علوم مدرنو وضعیت دانش سیاسی در ایران