دانشگاه مفید

 • سمینار انقلاب اسلامی و بازتاب آن در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد)(از ۱-۹۷۹۸)
 •  نظریه های جامعه شناسی (کارشناسی)(از ۲-۹۶۹۷)
 •  سمینار مسائل روز( کارشناسی ارشد ) (از ۲-۹۶۹۷)
 •  شناخت افکار سیاسی در ایران ( کارشناسی ارشد) (از ۱-۹۶۹۷)
 •  شناخت اندیشه های سیاسی ۱ و ۲ (کارشناسی ارشد) ( از  ۲-۹۵۹۶)
 •  جامعه شناسی سیاسی ( کارشناسی ارشد ) ( از  ۲-۹۵۹۶)
 •  تدریس روش تحقیق و روش شناسی با تاکید بر فلسفه علم و رهیافت های جدید ( کارشناسی ارشد ) ( از  ۱-۹۵۹۶)
 •  درس تحقیق آزاد (کارشناسی ارشد) ( از ۲-۹۴۹۵)
 • جامعه شناسی سیاسی ( از ۱-۹۳۹۴)
 •  نوسازی و دگرگونی سیاسی ( از ۱-۹۲۹۳)
 •  تدریس روش تحقیق و روش شناسی (کارشناسی) ( از ۱- ۸۷۸۸)
 •  تدریس اندیشه سیاسی غرب الف ،  ب و قرن بیستم ( از ۲-۸۶۸۷)