خانه / سوابق تدریس

سوابق تدریس

دانشگاه مفید

 • سمینار انقلاب اسلامی و بازتاب آن در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد)(از 1-9798)
 •  نظریه های جامعه شناسی (کارشناسی)(از 2-9697)
 •  سمینار مسائل روز( کارشناسی ارشد ) (از 2-9697)
 •  شناخت افکار سیاسی در ایران ( کارشناسی ارشد) (از 1-9697)
 •  شناخت اندیشه های سیاسی 1 و 2 (کارشناسی ارشد) ( از  2-9596)
 •  جامعه شناسی سیاسی ( کارشناسی ارشد ) ( از  2-9596)
 •  تدریس روش تحقیق و روش شناسی با تاکید بر فلسفه علم و رهیافت های جدید ( کارشناسی ارشد ) ( از  1-9596)
 •  درس تحقیق آزاد (کارشناسی ارشد) ( از 2-9495)
 • جامعه شناسی سیاسی ( از 1-9394)
 •  نوسازی و دگرگونی سیاسی ( از 1-9293)
 •  تدریس روش تحقیق و روش شناسی (کارشناسی) ( از 1- 8788)
 •  تدریس اندیشه سیاسی غرب الف ،  ب و قرن بیستم ( از 2-8687)