آخرین یادداشت ها

درباره ناسیونالیسم و فدرالیسم

«قوم‌گرایان» و «ایرانشهری‌ها»، در یک فرض ناسیونالیستی با هم اشتراک نظر دارند: «هر ملتی بایستی یک دولت باشد.» قوم‌گرایان تلاش می‌کنند، اثبات نمایند که ایران از چندین ملت تشکیل شده‌است و در نتیجه، هر ملتی حق دارد درباره جدایش/ماندن در پیکره کشور تصمیم‌گیری کند. ایرانشهری‌های نیز در مخالفت با قوم‌گرایان معتقدند که ایران کشوری با یک ملت واحد است و بایستی در قالب یک دولت، متحد باقی بماند. آنها برای اثبات این نکته، کثرت موجود در اجتماع ایرانی را منکر می‌شوند تا تائیدی بر این ایده باشد که: هر ملتی یک دولت است.

ادامه مطلب

دو پیکره فیلسوف: در رثای سید جواد طباطبایی

 در رثای استادی فیلسوف نوشتن، یادکردن از ایده‌هایی هست که عمری در پرورش و برساختنش، جان مایه نهاده‌است. دکتر سید جواد طباطبایی با جدیت و تلاش بی‌همتا در چند دهه مجموعه متنوعی از آثار علمی را در حوزه اندیشه سیاسی به یادگار گذاشت که نقش مهمی در جهت دادن به مناظره‌های فکری در میان اعضای جامعه علمی دانش سیاسی در ایران داشت. اگر زبان خانه وجود است، طباطبایی با توسعه مجموعه‌ای از مفاهیم و ایده‌های سیاسی در بسط آگاهی ایرانیان از وجود تاریخی خود نقش بسزایی داشت.

ادامه مطلب

ارسطو و مساله ظهور حکومت‌های خودکامه

وجود تعداد نسبتا” زیاد حکومت‌های «جمهوری خودکامه»، نشان می‌دهد، جمهوری بودن رژیم سیاسی، شرط کافی برای رهایی از خودکامکی و برقراری نظم دموکراتیک نیست. وضعیت رژیم‌های سیاسی، از سوریه تا عراق عصر صدام؛ از روسیه پوتین تا کره شمالی، درستی این مدعا را آشکار می‌کند. اما، چرا این حکومت‌های جمهوری، گرفتار خودکامگی هستند؟ پاسخ ارسطویی به پرسش از خودکامگی همانیست که بعدا” توسط جوزف شومپیتر در «دو روایت از دموکراسی» مجددا فرمول‌بندی شده است: خودکامگی با اختیارات وسیع حاکمان و طولانی بودن مدت مناصب مرتبط است؛ محدود بودن اختیارات حاکمان و چرخش قدرت، مانع خودکامگی و ضامن آزادی است.

ادامه مطلب

کارگاه بنیادهای فلسفه سیاسی

با توجه به آنکه مهمترین هدف کارگاه، آشنایی با پرسش‌ها و مفاهیم اساسی سازنده فلسفه سیاسی است، این دوره مناسب همه کسانی است که علاقمند به درک عمیق تر مفاهیم سیاسی با رویکردی فلسفی هستند. در این کارگاه به موضوعاتی مانند چیستی سیاست و فلسفه سیاسی؛ ایده اجتماع سیاسی طبیعت انسان و وابستگی متقابل؛ دولت ملت و ملی گرایی؛ اقتدار سیاسی، مشروعیت و رضایت؛ حکومت و حکومت شروطه حاکمیت و نمایندگی؛ اتباع، شهروندان و بیگانگان؛ اطاعت از قانون نافرمانی مدنی و انقلاب خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب
هدف آموزش مدنی، هم نظری و علمی، و هم اخلاقی است و در آن هم شهروندان و هم سیاستمداران مورد نظر هستند.امروزه هدف نهایی از آموزش دانش سیاسی در سطح عمومی، هم پرورش شهروندان برای زندگی مدنی و سیاسی و هم آموزش سیاستمداران در انجام کارویژه های خود به بهترین شیوه ممکن باید باشد. حسین بشیریه/ آموزش دانش سیاسی
فضیلت بر دو نوع است: فضیلت عقلی و فضیلت اخلاقی. فضیلت عقلی از راه آموزش پدید می آید و رشد می یابد و بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است در حالی که فضیلت اخلاقی نتیجه عادت است. ارسطو/اخلاق نیکوماخوس
Previous slide
Next slide