سخنرانی علمی با موضوع «حکم‌رانی، دانش و بی‌طرفی علمی»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی، نشست علمی با موضوع «حکم‌رانی، دانش و بی‌طرفی علمی» توسط دکتر مهدی کاظمی زمهریر (عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید) و با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه مفید روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت 1397 …

بیشتر بخوانید »

کرسی علمی – ترویجی « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت »

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید،‌ کرسی علمی – ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) با عنوان « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت » با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی با ارائه دکتر مهدی کاظمی زمهریر؛ استادیار و عضو …

بیشتر بخوانید »

جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این …

بیشتر بخوانید »

تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت

در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی …

بیشتر بخوانید »

پروژه « جریان فکری و فرهنگی تلفیق گرای شناختی لیبرال »

–  انجام یک پرژوه تحقیقاتی با عنوان « جریان فکری و فرهنگی تلفیق گرای شناختی لیبرال در ایران معاصر » (برای چاپ در مجموعه جریان های فکری و فرهنگی در ایران ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) (از سال 1394 الی 1397؛ در حال ارزیابی نهایی است.)

بیشتر بخوانید »